ODSZKODOWANIA

W przypadku, gdy:

 • Miałeś wypadek będąc pasażerem, pieszym, kierowcą, rowerzystą;
 • Doznałeś obrażeń ciała, rozstroju zdrowia;
 • Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku;
 • Nie wiesz jak dochodzić swoich roszczeń od ubezpieczyciela;
 • Nie otrzymałeś należnego Ci odszkodowania;
 • Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela...


Zgłoś się do nas:

 • Bezpłatnie zapoznamy się z Twoją sprawą!
 • Uzyskamy odszkodowania powypadkowe bez  opłat wstępnych!
 • Wynagrodzenie rozliczymy dopiero po uzyskaniu odszkodowania!

biuro@gtw-finanse.pl   ***   508 162 244   ***   biuro@gtw-finanse.pl   ***   508 162 244


W Twoim imieniu wystąpimy do ubezpieczyciela o:

 • Zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia;
 • Rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki;
 • Zadośćuczynienie oraz stosowne odszkodowanie za śmierć osoby Ci bliskiej;
 • Zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną;
 • Odszkodowanie za zniszczone w wyniku wypadku mienie.


Dla­czego warto sko­rzy­stać z naszych usług  sta­ra­jąc się o odszkodowanie?

Należy mieć na uwa­dze, iż firmy ubez­pie­cze­niowe nie­jed­no­krot­nie wyko­rzy­stują nie­wie­dzę osób poszko­do­wa­nych i nie infor­mują ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach, czę­sto rów­nież zani­żają wypła­cane odszko­do­wa­nie oraz zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla poszko­do­wa­nego warun­kach, co unie­moż­li­wia dal­sze docho­dze­nie rosz­czeń.

Aby unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek”, które czy­hają na poszko­do­wa­nych oraz, aby uzy­skane odszko­do­wa­nie było ade­kwatne do roz­miaru krzywdy proponujemy swoje usługi w tym zakresie.

My wiemy z jakimi rosz­cze­niami wystę­po­wać do zobo­wią­za­nego w celu napra­wie­nia szkody oraz jakich kwot należy się domagać!